Webová stránka Spoločnosti je tu s Vami a pre Vás.

Záhradnícke fórum 2020

 

Fotogaléria...

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  6. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2020

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2020 stretnúť.

Pripravujeme...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2020 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

S ľútosťou oznamujeme, že dňa 26.10.2017 zomrela pani doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc. Posledná rozlúčka bude 31.10.2017 o 13.00 na Cintoríne sv. Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste v Nitre.

Najbližší a kolegovia z Ústavu ekológie lesa SAV sa s hlbokým smútkom lúčia s doc. Ing. Gabrielou Juhásovou, CSc., ktorá zomrela dňa 26. októbra 2017 vo veku 74 rokov. Slovenská fytopatológia v nej stráca odborníčku, ktorá zasvätila svoj život zdravotnému stavu drevín, čomu sa venovala až do posledných dní svojho života.

Doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc. sa narodila 16. júna 1944 v obci Jasov, okres Košice. Po vyštudovaní Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre sa zamestnala v Arboréte Mlyňany SAV, kde obhájila aj kandidátsku prácu. Po delimitácii Arboréta Mlyňany – Ústav dendrobiológie SAV sa stala pracovníčkou Ústavu ekológie lesa SAV Zvolen. Ústrednou témou jej práce bolo štúdium vzťahov parazit - hostiteľská drevina na vybraných domácich a introdukovaných drevinách vo významných dendrologických objektoch Slovenska, v zmenených ekologických podmienkach prostredia verejnej zelene. Ako prvá na Slovensku komplexne zmapovala výskyt a rozšírenie parazitických mikroskopických húb na introdukovaných drevinách. Osobitnú pozornosť venovala záchrane genofondu gaštana jedlého na Slovensku. Prvá so svojim kolektívom zaviedla jedinečnú biologickú ochranu gaštana jedlého. Ako súdny znalec vypracovala nespočetné množstvo odborných expertíz v odbore poľnohospodárstvo, odvetvie záhradníctvo.

Bola zodpovednou riešiteľkou výskumných úloh, grantových projektov pre MŽP SR Bratislava, MP SR Bratislava, projektov VEGA, APVV, cezhraničného projektu HUSK. Bola národnou delegátkou v rámci akcie COST, vedúcou medzinárodného projektu: Multidisciplinárny výskum gaštana jedlého v Európe a spoluriešiteľkou medzinárodného projektu COPERNICUS. Svoje poznatky publikovala v knižných monografiách (Choroby a škodcovia cudzokrajných drevín na Slovensku, 1984; Hubové choroby gaštana jedlého (Castanea sativa Mill.), 1999; Gaštan jedlý na Slovensku: perspektívy jeho ochrany a pestovania, 2012), v domácich a zahraničných časopisoch, ako aj v zborníkoch z domácich a zahraničných konferencií. Svojou rozsiahlou popularizačnou aktivitou v masovokomunikačných prostriedkoch (v tlači, v rozhlase a v televízii) významne prispela k propagácii fytopatológie na Slovensku. Bola školiteľkou diplomantov a doktorandov v odbore Ochrana rastlín. Od roku 1973 aktívne pracovala v Slovenskej spoločnosti pre vedy poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske pri SAV ako členka Ústredného výboru v Bratislave a vo výbore Pobočky v Nitre. Dve funkčné obdobia sa podieľala na práci vedeckej grantovej agentúry MŠ SR Bratislava a VEGA SAV, bola členkou Akreditačnej komisie č. 19 pri vláde SR v Bratislave, pracovala v poradnom zbore Arboréta Mlyňany SAV. Za jej dlhoročnú činnosť jej udelili Cenu SAV za vedecko-popularizačnú činnosť, Plaketu SAV za významný prínos vo vedeckej a odbornej činnosti, Fándlyho medailu za celoživotné dielo, Pamätnú medailu FZKI pri SPU Nitra za pomoc pri budovaní fakulty, Pamätný list od Ústavu ekológie lesa SAV Zvolen pri príležitosti 25. výročia zriadenia pracoviska. Až do konca svojho života pracovala v odborových komisiách pre obhajoby doktorandských dizertačných prác (SPU Nitra, TU Zvolen, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU Nitra, Mendelova Univerzita v Brne, Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Prahe).

V osobe doc. Ing. Gabriely Juhásovej, CSc. strácame nenahraditeľnú kolegyňu, bývalú dlhoročnú vedúcu pobočky, ktorá dokázala skĺbiť rodinný život s vysokým pracovným nasadením, nakoľko práca bola jej koníčkom. Profesionalita a pracovný entuziazmus boli najvýraznejšími črtami, ktoré ju posúvali vpred. Lúčime sa s kolegyňou a priateľkou, ktorá bola plná ľudského pochopenia, kolegiality a ochoty pomôcť a poradiť pracovne ale aj osobne.
Rozlúčime sa s ňou v utorok 31.10.2017 o 13.00 na Cintoríne sv. Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste v Nitre.

Česť jej pamiatke!

Mgr. Katarína Adamčíková, PhD., vedúca Pobočky biológie drevín v Nitre ÚEL SAV Zvolen a kolegovia

facebook icon