Záhradnícke fórum 2020

 

Fotogaléria...

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  6. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2020

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2020 stretnúť.

Pripravujeme...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2020 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

Pod týmto názvom realizovala naša spoločnosť projektový zámer podporený Zeleným vzdelávacím fondom (ZVF). ZVF je zriadený pri Slovenskej agentúre životného prostredia na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR. Poslaním ZVF je podporovať realizáciu projektov mimovládnych organizácií zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu detí, mládeže a širokej verejnosti v Slovenskej republike.

Cieľom nášho projektového zámeru bolo priblížiť a uviesť do praxe konkrétne opatrenia – návody, metodiky, metódy, pracovné postupy a pod. na zmierňovanie a adaptáciu na zmenu klímy. Prostredníctvom odborných seminárov a konferencií sme chceli osloviť investorov, projektantov, realizátorov, odborných pracovníkov úradov a pod. , aby mali možnosť získať najnovšie poznatky, skúsenosti a vedomosti, ktoré môžu využiť a aplikovať v svojej praxi.

V priebehu roka 2019 sme uskutočnili 5 odborných seminárov : Výsadba stromov v urbanizovanom prostredí, Ochrana stromov pri stavebnej činnosti – od projektu po realizáciu, Technika a technológie rezu stromov, Trvalkové záhony vo verejnej zeleni, Zakladanie a údržba trávnatých plôch vo verejnom priestore s využitím moderných technologických postupov.

Semináre viedli skúsení lektori a poprední odborníci z ČR. Boli demonštrované príklady realizovaných opatrení na zlepšenie kvality zelene s ohľadom na súčasné podmienky mestského prostredia vyvolané klimatickými zmenami. Živo boli diskutované súčasné problémy ohľadom údržby trávnikov, uplatňovania kvetnatých lúk a druhovo pestrých porastov v mestách.

Vyvrcholením aktivít nášho projektového zámeru bola záverečná konferencia Zelené mestá – prostredie pre život, ktorá sa konala dňa 29.10.2019 v Nitre a s menšími obmenami dňa 14.11.2019 v Prešove. 


Fotografie z konferencií nájdete na Fotogaléria->Zelené mestá – prostredie pre život.


Prezentácie z jednotlivých prednášok:

 

facebook icon