Záhradnícke fórum 2020

 

Fotogaléria...

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  6. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2020

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2020 stretnúť.

Pripravujeme...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2020 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

Vážené kolegyne, kolegovia,


po nútenej  koronavírusovej prestávke opäť obnovujeme našu činnosť. Koncom mája sa druhom zasadnutí stretli členovia správnej rady zvolenej na valnom zhromaždení vo februári 2020. Hlavným bodom programu  rokovania bola aktualizácia plánu činností a akcií , ktoré plánujeme uskutočniť v tomto roku.


V auguste – 20. a 21. 8. 2020 sa v náhradnom termíne (za pôvodne marcový termín) bude konať Trvalkový  kurz (lektorka – Doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD.) Nakoľko niektorým prihláseným účastníkom náhradný termín nevyhovuje, bude možné sa na akciu ešte dodatočne prihlásiť.

Na september pripravujeme seminár  Základné požiadavky na bezpečnosť detského ihriska v súvislosti s novými povinnosťami, ktoré vyplývajú vlastníkom detských ihrísk zo zákona č. 371/2019 Z.z., platného od 1.1.2020.

V októbri sa už tradične stretávame na exkurzii, ktorú už niekoľko rokov pripravujeme v spolupráci s KPÚ v Prešove. Tentoraz to bude putovanie po krajine a pamiatkach  Horného Zemplína.  Predbežný termín exkurzie je 8. – 10.10.2020.

Aleje a stromoradia sú  v súčasnosti často vnímané ako nežiaduca príťaž, ohrozujúca cestnú premávku, sťažujúca údržbu komunikácií. Rozhodli sme sa preto zorganizovať  v októbri na túto tému odborný seminár. Cieľom podujatia bude  prezentácia  najnovších poznatkov v starostlivosti o stromoradia, prezentácia príkladných projektov obnovy alejí  a  stromoradí, dobré a nasledovaniahodné príklady z praxe.

Na 11.11. 2020 pripravujeme v spolupráci SPU Nitra FZKI, Katedrou záhradnej a krajinnej architektúry seminár Pamätné miesta a pamätníky v krajine. Seminár sa uskutoční v Banskej Bystrici a súčasťou budú aj komentované prehliadky vybraných objektov.

December už tradične patrí semináru Historické parky a záhrady, ktorý sa tak ako obyčajne bude konať začiatkom decembra v niektorom z historických objektov  a s komentovanou prehliadkou historického parku.


Plán činnosti


Plán akcií na 2. polrok 2020


Trvalkový  kurz, seminár,  20. a 21. 8. 2020 (náhradný termín)

Základné požiadavky na bezpečnosť detského ihriska , seminár, september

Hrady Horného Zemplína, exkurzia, predbežný termín exkurzie je 8. – 10.10.2020.

Aleje a stromoradia, seminár, október

Pamätné miesta a pamätníky, seminár, exkurzia,  11.11. 2020 , Banská Bystrica

Historické parky a záhrady, seminár


Sledujte naše webové  stránky. Akcie budeme postupne  dopĺňať, aktualizovať a upresňovať podmienky.

facebook icon