Webová stránka Spoločnosti je tu s Vami a pre Vás.

Záhradnícke fórum 2019

 

Fotogaléria - Záhradnícke fórum 2019

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  5. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2019

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2019 stretnúť.

Čítať ďalej...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2019 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

   Dňa 26. februára 2009 sa v priestoroch Strednej odbornej záhradníckej školy v Piešťanoch uskutočnilo Valné zhromaždenie členov Spoločnosti.  Súčasťou sprievodného programu bol seminár s názvom ZÁHRADA . PARK . KRAJINA –  tri priestory, v ktorých sa  sadovník – krajinár najčastejšie tvorivo uplatňuje, inšpiruje sa a svojím pôsobením  ho ovplyvňuje.
    Valné zhromaždenie otvoril predseda správnej rady Ing. Zoltán Balko. Následne valné zhromaždenie schválilo predložený program a zvolilo volebnú a návrhovú komisiu. 
    Tradične sa valného zhromaždenia ako aj iných podujatí Spoločnosti zúčastňujú členovia sesterskej organizácie z ČR.  Bohužiaľ sa pre pracovnú zaneprázdnenosť nemohol nikto z členov správnej rady českej SZKT valného zhromaždenia zúčastniť. Predseda správnej rady českej SZKT Doc. Ing. Miloš Pejchal, CSc. nás vo svojom liste  uistil o záujme českých kolegov  o dianie v našej Spoločnosti ako aj o dianie v oblasti záhradnej  a krajinnej tvorby na Slovensku.
    Príjemným bodom programu bolo menovanie nového čestného člena Spoločnosti, ktorým sa stal Ing. Jozef  Slovák, dlhoročný pedagóg Strednej odbornej záhradníckej školy v Piešťanoch, dendrológ, ktorého „školou“ prešli  už vyše  tri tisícky študentov  záhradníkov- krajinárov.
    Zúčastnení si vypočuli správu o činnosti SZKT od  posledného valného zhromaždenia, ktorú predniesol predseda správnej rady Ing. Balko. Správu o hospodárení predniesla  Ing. Mária Parráková a správu revíznej komisie Ing. Gabriel Izsák.
    Nakoľko správnej rade po dvojročnej činnosti v zmysle stanov spoločnosti  skončilo  riadne funkčné obdobie, boli predstavení kandidáti a prebehli voľby do novej správnej rady.
    Nasledovalo oboznámenie členov spoločnosti s pripravovanými akciami a plánom činnosti spoločnosti na rok 2009 a s predloženým rozpočtom finančných prostriedkov.
    Po zverejnení výsledkov volieb a správe volebnej a návrhovej komisie  bol program valného zhromaždenia s poďakovaním za činnosť doterajšej  správnej rade ako aj ostatným členom  Spoločnosti za aktívnu účasť a činnosť, ukončený.

Zápis z Valného zhromaždenia Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu, konaného dňa 26.02 2009 v Piešťanoch.


1.    Valné zhromaždenie zvolilo návrhovú komisiu v zložení: Ing. Štefan Lančarič – predseda komisie, Ing. Mária Bihúňová, Ing. Júlia Straňáková
2.    Valné zhromaždenie zvolilo volebnú komisiu v zložení: Ing. Blanka Malá - predsedkyňa komisie, Ing. Lenka Hlohiňová, Ing. Eva Wernerová
3.    Valné zhromaždenie schválilo:
       Program rokovania valného zhromaždenia
       Menovanie Ing. Jozefa Slováka za čestného člena SZKT
       Správu o činnosti SZKT za obdobie od minulého valného zhromaždenia prednesenú Ing. Zoltánom Balkom, predsedom SR
       Správu o hospodárení za rok 2008 prednesenú Ing. Máriou Parrákovou
4.    Valné zhromaždenie vzalo na vedomie správu revíznej komisie prednesenú Ing. Gabrielom Izsákom.
5.    Valné zhromaždenie vzalo na vedomie návrh plánu činnosti a rozpočet finančných prostriedkov SZKT na rok 2009
6.    Valné zhromaždenie navrhlo zmeniť Stanovy Spoločnosti v bode V. Valné zhromaždenie v odstavci 10. zmeniť vetu „ Správna rada je volená na dva roky “ na  vetu  „ Správna rada je volená na tri roky “
7.   Valné zhromaždenie zvolilo  členov správnej rady a revíznej komisie. Správna rada a revízna komisia pracuje od 26.02.2009  v zložení, podľa poštu získaných hlasov :
    Ing. Zoltán Balko, Ing. Mária Parráková, Ing. Gabriel Izsák, Ing. Martin Kolník, Ing.
      Štefan Lančarič, Ing. Libuše Murínová, Ing. Mária Bihuňová, Ing. Matej Jasenka, Ing.
      Magdaléna Horňáková, Ing. Peter Vaňo, Ing. Milan Beutelhauser, Ing. Katarína Serbinová.
 

Správu o činnosti Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu za obdobie rokov 2007-2008 si môžete stiahnuť tu

facebook icon