Združenie organizácií verejných prác pozýva na seminár s názvom Systémová a racionálna starostlivosť o mestskú zeleň

Termín: 11. – 12. apríl 2024 (štvrtok,piatok)

Miesto: Hotel Park Piešťany | www.hotelpark.sk | MAPA

Odborný garant seminára: prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.

Sponzori seminára:

Prednášajúci:

 • doc. Ing. Roman Zámečník, PhD.: Role osobností při utváření veřejného prostoru v historii – příklady ze Slovenska a Čech
 • doc. Ing. Lukáš Štefl, PhD.: Městská zelená infrastruktura a její stabilita – kvalita ploch městské zeleně ve vybraných městech ČR
 • Bc. Ing.et Ing. Lenka Miksová: Zhodnocení kultivarů domácích dřevin uplatnitelných ve městech
 • doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, PhD.: Inspirace Skandinávií – aktuální péče o sídelní zeleň
 • doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.: Květinový záhon aneb příprava stanoviště a kreativní péče mohou být více než nápad
 • prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.: Současné trendy použití rostlin v krajinářské architektuře
 • prof. Ing. Pavel Šimek, PhD.: Nástroje pro rozvoj a následnou péči o objekty sídelní zeleně
 • Mgr. Samuel Ferencei a Ing. Gréta Doláková, PhD.: Projekt Pasportizácie verejnej zelene v meste Bratislava
 • Ing. Martin Bujňák: Dokument starostlivosti o zeleň v podmienkach Správy mestskej zelene v Košiciach

Program:

11. apríl 2024 (štvrtok)

9:00 – 9:30 prezentácia účastníkov

9:30 – 10:00 Role osobností při utváření veřejného prostoru v historii – příklady ze Slovenska a Čech | doc. Ing. Roman Zámečník, PhD.
10:00 – 10:30 Městská zelená infrastruktura a její stabilita – kvalita ploch městské zeleně ve vybraných městech ČR | doc. Ing. Lukáš Štefl, PhD.
10:30 – 11:00 Zhodnocení kultivarů domácích dřevin uplatnitelných ve městech | Bc. Ing. et Ing. Lenka Miksová
11:00 – 11:30 Inspirace Skandinávií – aktuální péče o sídelní zeleň | doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, PhD.
11:30 – 12:00 Projekt Pasportizácie verejnej zelene v meste Bratislava | Mgr. Samuel Ferencei a Ing. Gréta Doláková, PhD.

12:00 – 12:30 Diskusia

12:30 – 13:30 Obed

13:30 – 14:00 krátke predstavenia sponzorov (ARBOEKO, Slovensko kvitne s.r.o.)

14:00 – 14:30 Květinový záhon aneb příprava stanoviště a kreativní péče mohou být více než nápad | doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.
14:30 – 15:00 Současné trendy použití rostlin v krajinářské architektuře | prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.
15:00 – 15:30 Nástroje pro rozvoj a následnou péči o objekty sídelní zeleně | prof. Ing. Pavel Šimek, PhD.
15:30 – 16:00 Dokument starostlivosti o zeleň v podmienkach Správy mestskej zelene v Košiciach | Ing. Martin Bujňák

16:00 – 16:30 Diskusia

12. apríl 2024 (piatok)

9:00 – 12:00 Diskusia, výmena skúseností


Poznámka: poradie prednášok môže byť zmenené.


Organizačné informácie:

Podmienky účasti:

 • nahlásenie účasti do termínu uzávierky seminára, t.j. do 5. apríla 2024 na adrese www.zovp.sk/akcia.asp (slúži ako záväzná prihláška)
 • úhrada účastníckeho poplatku do 8. apríla 2024 na účet IBAN: SK03 0900 0000 0000 1148 8726, SWIFT: GIBASKBX, VS: Vaše IČO, do poznámky vpíšte názov Vašej organizácie
 • ubytovanie si účastník objednáva a hradí sám, rezervácia ubytovania je do 20. marca 2024, hlásiť sa na ubytovanie je možné na e-mail: reception@hotelpark.sk alebo telefonicky: +421 33 79 51 111, heslo:„ZOVP“. Po tomto termíne je ubytovanie na individuálnej dohode účastníka seminára s hotelom.

Účastnícky poplatok:

 • členská organizácia ZOVP SR : 75 Eur
 • samospráva: 85 Eur
 • ostatné subjekty: 125 Eur

Nie sme platcami DPH. Účastnícky poplatok zahŕňa náklady na zabezpečenie seminára, občerstvenie.

Všeobecné podmienky:

 • Všetky služby sú poskytované na základe dohody oboch strán.
 • V prípade výskytu okolností, ktoré nemôžeme ovplyvniť (zásah vyššej moci, náhla práceneschopnosť lektora), vyhradzujeme si právo presunúť termín konania seminára.
 • Účastnícky poplatok musí byť uhradený pred začiatkom školenia prevodom na účet organizátora seminára. Daňový doklad bude účastníkom vystavený po zaplatení účastníckeho poplatku.
 • Organizátor seminára je oprávnený pri prezentácii vyžiadať si od účastníkov doklad o zaplatení účastníckeho poplatku, t.j. fotokópiu výpisu z účtu, na ktorom je čiastka odpísaná.
 • V prípade, že sa prihlásený účastník nebude môcť zúčastniť školenia, ÚČASTNÍCKY POPLATOK SA NEVRACIA.

Kontakt na organizátora školenia:

Ing. Kristína Priesterová, sekretariát
+421 907 932 918
sekretariat@zovp.sk

Tešíme sa na vás!

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up