Zákon o detských ihriskách

Prinášame vám dôležité informácie a odporúčania vyplývajúce z nového znenia zákona.

Zákon o detských ihriskách

Dňa 1. 1. 2020 nadobudol účinnosť zákon o detských ihriskách (Zákon č.371/2019 Z. z. Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktorý ukladá ich vlastníkom nové povinnosti. Niektoré z nich platia už od 1.1.2020.

Dôležité informácie a odporúčania vyplývajúce zo zákona

Zákon sa vzťahuje na všetky detské ihriská s výnimkou ihrísk s obmedzeným prístupom, ktoré sú určené výlučne na domáce používanie.

Už jedna hojdačka na verejnom priestranstve predstavuje detské ihrisko. Detské ihrisko definuje zákon ako priestor, v ktorom je umiestnené aspoň jedno zariadenie detského ihriska a je prístupný verejnosti. Môže teda ísť aj o samostatne stojace zariadenie detského ihriska.

Všetky detské ihriská uvedené do prevádzky po 1.1.2020  musia  absolvovať vstupnú kontrolu, musia mať vydaný inšpekčný certifikát a plniť priebežne všetky ostatné povinnosti podľa zákona. Túto kontrolu vykoná na základe obhliadky akreditovaná osoba (inšpekčný orgán). Aktuálne sú takouto osobou v SR len TÜV SÜD Slovakia, s.r.o. a Technická inšpekcia, a.s.

Pravidelné kontroly sa musia vykonať aspoň raz za 24 mesiacov.

Všetky detské ihriská uvedené do prevádzky pred začiatkom roka 2020 musia mať do konca roku 2021 vykonanú prvú pravidelnú kontrolu.
Osobou oprávnenou na výkon pravidelnej kontroly môže byť:

  • fyzická alebo právnická osoba, ktorá má živnostenské oprávnenie na túto činnosť. Subjekt môže takúto živnosť prevádzkovať, len ak preukázal odbornú spôsobilosť na jej výkon (viazaná živnosť)
  •  vlastník kontrolovaného DI, alebo prevádzkovateľ, ak má odbornú spôsobilosť na výkon pravidelnej kontroly (alebo ak je fyzická osoba s touto spôsobilosťou v pracovno-právnom vzťahu s vlastníkom DI).

Certifikát odbornej spôsobilosti vydáva inšpekčný orgán (TÜV SÜD Slovakia, s.r.o. a Technická inšpekcia, a.s.). K dnešnému dňu však nie je vydaná vykonávacia vyhláška, ktorá stanoví pre inšpekčný orgán podmienky pre vydanie takéhoto certifikátu.

Povinnosť označiť detské ihrisko, viesť evidenciu úrazov a nahlasovať úrazy platí pre všetky detské ihriská už od 1. 1.2020. Administratívne povinnosti určené v zákone musia plniť všetci vlastníci detských ihrísk bez ohľadu na obdobie, kedy bolo detské ihrisko uvedené do prevádzky. Vlastníci by mali v prvom rade zabezpečiť označenie detského ihriska  alebo skontrolovať, či označenie detského ihriska má všetky náležitosti podľa § 5 zákona. Ďalej je vlastník ihriska povinný vytvoriť si evidenciu úrazov a  oznamovať úrazy na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu plánuje ( v závislosti od aktuálnej situácie) zorganizovať na tému detské ihriská odborný seminár za prítomnosti kompetentných pracovníkov MH SR, Technickej inšpekcie a.s., TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Zatiaľ vám odporúčame  k preštudovaniu článok na stránke Ministerstva hospodárstva SR  BEZPEČNOSŤ DETSKÝCH IHRÍSKčlánok Mgr. Ivany Pavlovskej (Ministerstvo hospodárstva SR), v ktorých sa dozviete cenné rady a odpovede na otázky.

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up