Zelené mestá – prostredie pre život

Pod týmto názvom realizovala naša spoločnosť projektový zámer podporený Zeleným vzdelávacím fondom (ZVF).

Zelené mestá – prostredie pre život

ZVF je zriadený pri Slovenskej agentúre životného prostredia na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR. Poslaním ZVF je podporovať realizáciu projektov mimovládnych organizácií zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu detí, mládeže a širokej verejnosti v Slovenskej republike.

Cieľ projektu

Cieľom nášho projektového zámeru bolo priblížiť a uviesť do praxe konkrétne opatrenia – návody, metodiky, metódy, pracovné postupy a pod. na zmierňovanie a adaptáciu na zmenu klímy. Prostredníctvom odborných seminárov a konferencií sme chceli osloviť investorov, projektantov, realizátorov, odborných pracovníkov úradov a pod. , aby mali možnosť získať najnovšie poznatky, skúsenosti a vedomosti, ktoré môžu využiť a aplikovať v svojej praxi.

V priebehu roka 2019 sme uskutočnili 5 odborných seminárov: 

  • Výsadba stromov v urbanizovanom prostredí
  • Ochrana stromov pri stavebnej činnosti – od projektu po realizáciu
  • Technika a technológie rezu stromov
  • Trvalkové záhony vo verejnej zeleni
  • Zakladanie a údržba trávnatých plôch vo verejnom priestore s využitím moderných technologických postupov.

Semináre viedli skúsení lektori a poprední odborníci z ČR. Boli demonštrované príklady realizovaných opatrení na zlepšenie kvality zelene s ohľadom na súčasné podmienky mestského prostredia vyvolané klimatickými zmenami. Živo boli diskutované súčasné problémy ohľadom údržby trávnikov, uplatňovania kvetnatých lúk a druhovo pestrých porastov v mestách.

Vyvrcholením aktivít nášho projektového zámeru bola záverečná konferencia Zelené mestá – prostredie pre život, ktorá sa konala dňa 29.10.2019 v Nitre a s menšími obmenami dňa 14.11.2019 v Prešove. 


Prezentácie z jednotlivých prednášok:

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up