Stanovy SZKT

Článok 1 – Základné ustanovenia

I. Názov a sídlo občianskeho združenia 

1. Názov občianskeho zduženia znie: Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, skrátený názov SZKT.   

Sídlom združenia je: Tríbečská 657/1, 949 01 Nitra – Chrenová

II. Charakter občianskeho združenia 

1. Občianske združenie Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu (ďalej len „Spoločnosť“) je dobrovoľným, mimovládnym, nepolitickým, neziskovým občianskym združením v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v jeho platnom znení (ďalej len „Zákon“).  Spoločnosť je dobrovoľnou spoločenskou organizáciou.  V zmysle ustanovenia § 2 ods. 3 zákona č. 83/1990 Zb. v platnom znení je občianske združenie právnickou osobou so samostatnou právnou subjektivitou. 

Článok 2 – Ciele činnosti Spoločnosti 

I. Ciele činnosti a úlohy Spoločnosti 

Spoločnosť je dobrovoľné združenie odborníkov pôsobiacich v odbore záhradná a krajinná tvorba a ochrana životného prostredia. 

1. Ciele činnosti Spoločnosti sú:  

a) popularizácia významu, uplatnenia a tvorby zelene a zelenej infraštruktúry v sídlach a v krajine, 
b) profesionalizácia odborných prác vykonaných v oblasti projektovania, zakladania, údržby, správy a ochrany zelene a zelenej infraštruktúry v sídlach a krajine,  
c) profesionalizácia odborných prác vykonávaných v oblasti krajinnej architektúry, 
d) starostlivosť o teoretický a praktický odborný rast svojich členov a ostatných pracovníkov oboru, 
e) ochrana profesijných záujmov členov Spoločnosti a ostatných pracovníkov odboru, 
f) aktívna spolupráca s odbornými školami pri výchove mladých odborníkov. 

2. Spoločnosť za účelom dosiahnutia cieľov a naplnenia úloh vykonáva a zabezpečuje najmä nasledovné činnosti: 

a) aktívne pôsobí na verejnosť v záujme lepšieho poznania a chápania významu zelene a prvkov zelenej infraštruktúry v životnom prostredí, 
b) presadzuje záujmy odboru pri tvorbe príslušnej legislatívy a technických noriem, 
c) vytvára podmienky a priestor pre slobodnú výmenu názorov, 
d) vedie a motivuje svojich členov k sústavnému skvalitňovaniu práce, predovšetkým trvalým osvojovaním si progresívnych poznatkov vedy a praxe, 
e) spolupracuje so štátnymi orgánmi a inštitúciami, odbornými organizáciami, neziskovými organizáciami a samosprávami, ktoré majú v náplni starostlivosť o životné prostredie, krajinnú tvorbu a územné plánovanie, 
f) vyhľadáva a rozširuje odborné kontakty, sprostredkováva skúsenosti popredných domácich a zahraničných odborníkov a inštitúcií, 
g) propaguje domácu záhradnú a krajinnú tvorbu v zahraničí, 
h) reprezentuje Spoločnosť  v odborných kruhoch v zahraničí a zastupuje ju v profesijne blízkych odborných organizáciách, 
i) publikačné činnosť; publikovanie odborných  článkov, vydávanie neperiodických publikácií, 
j) vytvára svojim členom a ostatným pracovníkom v odbore zázemie pri riešení odbornej problematiky, 
k) otvára sa iným odbornostiam a povolaniam, ktoré sa podieľajú na záhradnej a krajinnej tvorbe a účinne s nimi spolupracuje. 

Článok 3 – Vznik a zánik členstva 

I. Členstvo v Spoločnosti 

1. Členstvo v Spoločnosti je riadne a čestné. 

2. Riadnym členom Spoločnosti môže byť každá osoba staršia ako 18 rokov, ktorá profesionálne vykonáva niektorú z činností v odbore záhradná a krajinná tvorba, alebo sa štúdiom tohto odboru pripravuje na túto činnosť, alebo ktorá svoju aktívnu činnosť v odbore už skončila, alebo má aktuálne štatút rodiča na materskej a rodičovskej dovolenke a súhlasí so stanovami a vnútornými predpismi Spoločnosti.  

3. Riadnym členom Spoločnosti môže byť každá právnická osoba, ktorá profesionálne vykonáva niektorú z činností v odbore záhradná a krajinná tvorba a súhlasí so stanovami a vnútornými predpismi Spoločnosti. 

4. Podmienkou prijatia za riadneho člena je okrem podmienok hore uvedených podanie  písomnej alebo elektronickej prihlášky obsahujúcej nevyhnutné osobné a kontaktné údaje.

5. Členstvo vzniká registráciou člena na sekretariáte Spoločnosti a zaplatením členského príspevku. 

6. Členom nemôže byť politická strana alebo hnutie, štát ani jeho orgán. 

7. Čestným členom Spoločnosti sa môže stať fyzická osoba, ktorá sa významným spôsobom zaslúžila o rozvoj odboru záhradná a krajinná tvorba. 

8. Čestného člena menuje valné zhromaždenie Spoločnosti na návrh správnej rady. Návrh na menovanie čestného člena môže písomne predložiť správnej rade každý člen Spoločnosti. Správna rada je oprávnená navrhnúť valnému zhromaždeniu vymenovanie osoby za čestného člena Spoločnosti len s predchádzajúcim súhlasom tejto osoby. 

II. Zánik členstva v Spoločnosti 

1. Riadne členstvo v Spoločnosti zaniká: 

a) úmrtím člena, 
b) zánikom právnickej osoby bez právneho nástupcu, 
c) vystúpením člena Spoločnosti doručením písomného oznámenia člena o vystúpení zo Spoločnosti sekretariátu Spoločnosti; oznámenie člena o vystúpení zo Spoločnosti je možné vykonať aj elektronicky, 
d) vylúčením člena; člen môže byť vylúčený v prípade, že opakovane, aj napriek písomnému upozorneniu, porušuje stanovy Spoločnosti, alebo ak jeho konanie nie je zhodné so stavovskou cťou. O vylúčení člena rozhoduje správna rada Spoločnosti. Člen má právo sa proti takémuto rozhodnutiu odvolať; o odvolaní rozhoduje valné zhromaždenie Spoločnosti. Podrobnosti týkajúce sa otázok stavovskej cti stanovuje zvláštny predpis;
e) zánikom združenia,
f) neuhradením členského príspevku podľa článku 4 ods. 2 písm. b) týchto stanov; člen, ktorý neuhradil členský príspevok na príslušný kalendárny rok v termíne podľa článku 4 ods. 2 písm. b) týchto stanov, bude mať odo dňa nasledujúceho po termíne uvedenom v článku 4 ods. 2 písm. b) týchto stanov pozastavené členstvo. Po dobu pozastavenia členstva nemá člen Spoločnosti práva v zmysle stanov Spoločnosti a ostatných vnútorných predpisov. Okamihom úhrady príslušného dlžného členského príspevku sa členstvo v Spoločnosti obnovuje. Ak nedôjde k úhrade celého nedoplatku na členskom príspevku do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka, členstvo v Spoločnosti týmto dňom automaticky zanikne.

2. Čestné členstvo zaniká odmietnutím, rozhodnutím valného zhromaždenia o jeho zániku alebo úmrtím.  

Článok 4 Práva a povinnosti členov Spoločnosti 

1. Člen Spoločnosti má právo: 

a) zúčastňovať sa na akciách organizovaných Spoločnosťou, 
b) predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom Spoločnosti, 
c) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov Spoločnosti a pripravovaných aktivitách, 
d) byť delegovaný na zasadnutia, konferencie, zjazdy, kongresy a pod. podľa rozhodnutia orgánov Spoločnosti, 
e) primerane využívať prostriedky a zariadenia vo vlastníctve alebo využívaní Spoločnosti, 
f) voliť a byť volený do orgánov Spoločnosti, 
g) spolurozhodovať a vyjadrovať sa ku všetkým otázkam o činnosti Spoločnosti v zmysle stanov Spoločnosti, 
h) podieľať sa primerane na výhodách a prínosoch, ktoré vyplývajú z činnosti Spoločnosti. 

2. Člen Spoločnosti má tieto povinnosti: 

a) dodržiavať stanovy, vnútorný poriadok a rozhodnutia orgánov Spoločnosti,  
b) platiť členské príspevky v stanovenej výške a termíne, a to vždy do 28. februára príslušného kalendárneho roka, na ktorý sa členský príspevok platí, pokiaľ správna rada neurčí inak. Členský príspevok sa považuje za uhradený dňom jeho pripísania na účet Spoločnosti; 
c) konať v súlade so stavovskou cťou, 
d) aktívne brániť a presadzovať záujmy Spoločnosti, 
e) zdržať sa úkonov, ktoré by boli v rozpore so záujmami Spoločnosti, poškodzovali ich alebo by poškodzovali dobré meno Spoločnosti. 

3. Ak vykonáva niektorú z volených funkcií v orgánoch Spoločnosti čestný člen, má povinnosti uvedené v ustanovení bodu 2 písm. a), c) d) a e) tohto článku.    

Článok 5 – Orgány Spoločnosti 

Orgánmi Spoločnosti sú:  

  • Valné zhromaždenie  
  • Správna rada   
  • Revízna komisia  

Výkonnou zložkou je sekretariát Spoločnosti. 

Valné zhromaždenie 

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Je to zhromaždenie všetkých členov Spoločnosti. 

2. Valné zhromaždenie zvoláva: 
a) správna rada z vlastnej iniciatívy, najmenej raz za 2 roky, 
b) správna rada na písomnú žiadosť aspoň jednej pätiny členov, najneskoršie do troch mesiacov od doručenia žiadosti sekretariátu Spoločnosti, 
c) predseda alebo podpredseda správnej rady, ak klesne počet členov správnej rady a revíznej komisie pod polovicu. 

3. Zvolanie valného zhromaždenia sa uskutoční zaslaním pozvánok všetkým členom Spoločnosti spolu s programom rokovania minimálne 14 dní pred jeho konaním prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailové adresy členov Spoločnosti evidované na sekretariáte v zozname členov Spoločnosti. Zodpovednosť za aktualizáciu adresy a elektronickej adresy v zozname členov Spoločnosti má každý člen Spoločnosti. 

4. Valné zhromaždenie sa uznáša nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Uznesenie o zrušení Spoločnosti prijíma valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.

5. Každý člen disponuje na valnom zhromaždení jedným hlasom a účasť vykonáva osobne alebo prostredníctvom písomne povereného zástupcu. 

6. Členovia Spoločnosti môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia valného zhromaždenia na základe per rollam hlasovania. Hlasovanie per rollam je možné vo všetkých otázkach s výnimkou prijatia rozhodnutia podľa bodu 7 b). Hlasovanie per rollam sa uskutočňuje prostredníctvom platformy, ktorá umožňuje identifikáciu člena Spoločnosti a jeho jasné vyjadrenie vôle. Návrh na hlasovanie per rollam je zaslaný členom Spoločnosti e-mailom na adresu uvedenú v zozname členov Spoločnosti. Návrh musí obsahovať návrh uznesení, podklady pre jeho posúdenie a údaj o lehote na hlasovanie. Lehota na hlasovanie nesmie byť kratšia ako 7 dní od odoslania návrhu. Ak sa člen nevyjadrí v určenej lehote, platí, že nesúhlasí. Sekretariát Spoločnosti oznámi výsledky hlasovania e-mailom všetkým členom Spoločnosti do 10 dní po uplynutí predmetnej lehoty na vyjadrenie. Na prijatie platného per rollam uznesenia valného zhromaždenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov Spoločnosti, vrátane hlasov členov správnej rady a revíznej komisie.    

7. Valné zhromaždenie je oprávnené: 
a) schvaľovať meniť a rušiť stanovy zmeny a doplnky stanov a ďalšie základné dokumenty Spoločnosti, 
b) prijímať rozhodnutia o zásadných otázkach činnosti Spoločnosti, poprípade o zrušení  Spoločnosti, 
c) voliť a odvolávať správnu radu a revíznu komisiu, 
d) prerokovávať správy správnej rady a revíznej komisie, 
e) rozhodovať o návrhoch predložených valnému zhromaždeniu, 
f) rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiu správnej rady, 
g) určovať výšku a termín splatnosti členských príspevkov, 
h) schvaľovať návrhy a menovať čestných členov Spoločnosti. 

8. Uznesenie valného zhromaždenia je záväzné pre všetkých členov a orgány Spoločnosti. 

9. Uznesenia valného zhromaždenia musia byť zapísané v zápisnici a podpísané predsedom správnej rady a zapisovateľom. Predseda správnej rady zabezpečí vyhotovenie zápisnice najneskôr do 30 dní od konania zasadnutia valného zhromaždenia. 

Správna rada 

1. Správna rada riadi činnosť Spoločnosti v dobe medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. 

2. Správna rada Spoločnosti má deviatich riadnych členov zvolených valným zhromaždením spomedzi členov Spoločnosti. Členovia správnej rady volia spomedzi seba predsedu a podpredsedu.  

3. Štatutárnymi zástupcami Spoločnosti sú predseda a podpredseda správnej rady. Predseda a podpredseda konajú v mene Spoločnosti každý samostatne. Ostatní členovia správnej rady jednajú v zastúpení Spoločnosti s orgánmi vlády a verejnej správy, s inštitúciami a organizáciami v prípade, že sú poverení valným zhromaždením alebo správnou radou. 

4. Správnu radu zvoláva podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne predseda a podpredseda. 

5. Správna rada je volená na štyri roky. 

6. Na prijatie platného uznesenia správnej rady je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých jej členov. Správna rada môže prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia rady na základe per rollam hlasovania. 

7. Správna rada je oprávnená 
a) zvolávať valné zhromaždenie Spoločnosti, 
b) hospodáriť s prostriedkami Spoločnosti, 
c) podľa potreby zostavovať pracovné komisie a usmerňovať ich prácu, 
d) schvaľovať plán činnosti a usmerňovať činnosť sekcií, 
e) podávať a sprostredkovať návrhy na menovanie čestných členov Spoločnosti a iné návrhy valnému zhromaždeniu Spoločnosti, 
f) rozhodovať o vylúčení člena zo Spoločnosti, 
g) delegovať členov Spoločnosti na zasadnutia, konferencie, zjazdy a pod., 
h) schvaľovať interné predpisy Spoločnosti, ktorých schválenie nie je vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia. 

8. Správna rada zaisťuje činnosti spojené s administratívou a hospodárením Spoločnosti v       nevyhnutnom rozsahu za náhradu podľa interných predpisov        

Revízna komisia 

1. Revízna komisia  je kontrolným orgánom Spoločnosti a skladá sa z troch riadnych členov Spoločnosti zvolených valným zhromaždením. Za svoju činnosť sa zodpovedá valnému zhromaždeniu. Členovia revíznej komisie volia spomedzi seba predsedu komisie. 

2. Revízna komisia je oprávnená:  
a) vykonávať trvalý dozor nad hospodárením s prostriedkami Spoločnosti, 
b) pravidelne kontrolovať činnosť orgánov a sekretariátu Spoločnosti v zmysle stanov a uznesení orgánov Spoločnosti, 
c) požadovať okamžité a úplné odstránenie nedostatku v hospodárení alebo jednaní orgánov Spoločnosti a sekcií, 
d) okamžite informovať správnu radu Spoločnosti o zistených nedostatkoch v hospodárení s prostriedkami Spoločnosti alebo jednaní sekcií a ich orgánov, 
e) pravidelne informovať valné zhromaždenie Spoločnosti o prevádzaných kontrolách a prípadných nedostatkoch v hospodárení s prostriedkami Spoločnosti alebo o jednaniach orgánov Spoločnosti alebo sekcií. 

3. Členovia revíznej komisie majú právo zúčastniť sa rokovaní orgánov Spoločnosti a sekcií. Členovia revíznej komisie majú prístup ku všetkým dokumentom, týkajúcim sa hospodárenia s prostriedkami Spoločnosti alebo rokovaní orgánov a sekcií.  

Článok 6 – Zásady hospodárenia Spoločnosti, zaistenie činnosti Spoločnosti  

1. Spoločnosť hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom a ostatnými majetkovými právami. Majetok Spoločnosti tvoria:
a) členské príspevky, 
b) granty, subvencie a dotácie od osôb z tuzemska i zahraničia, 
c) granty a dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií, 
d) zisky z vlastného majetku a príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov Spoločnosti, 
e) dary a dobrovoľné príspevky, 
f) hmotný a nehmotný majetok, nadobudnutý z prostriedkov Spoločnosti,
g) ostatné príjmy. 

2. Pravidlá pre hospodárenie s majetkom Spoločnosti určuje samostatný predpis. 

3. Základným informačným a organizačným centrom Spoločnosti je sekretariát. Sekretariát Spoločnosti tvorí tajomník a hospodár. 

4. Tajomník zodpovedá za: 
a) riadnu evidenciu členskej základne, 
b) včasné a úplné informovanie členov Spoločnosti a správnej rady v rozsahu stanovenom správnou radou, 
c) riadne vedenie evidencie majetku Spoločnosti (okrem finančných prostriedkov), 
d) vykonávanie ďalších administratívnych činností v rozsahu stanovenom správnou radou Spoločnosti. 

5. Hospodár zodpovedá za: 
a) riadne vedenie evidencie hospodárenia Spoločnosti, 
b) vykonávanie finančných operácií v zmysle ustanovenia vnútorných predpisov Spoločnosti a v rozsahu poverenia správnou radou Spoločnosti; pritom je povinný dbať na dodržiavanie ustanovení všeobecne záväzných predpisov. 

6. Hospodár je povinný okamžite upozorniť správnu radu na všetky závažné skutočnosti, súvisiace s hospodárením Spoločnosti.  

Článok 7 – Sekcie Spoločnosti 

1. Členovia Spoločnosti sa môžu združovať do sekcií podľa užších odborných záujmov, podľa územnej pôsobnosti alebo iných záujmov. 

2. Sekcie nemajú právnu subjektivitu. 

3. Sekcia vzniká registráciou uznesenia členskej základne sekcie o ustanovení sekcie na sekretariáte Spoločnosti. 

4. Činnosť sekcie riadi rada sekcie, ktorá má 7 členov. Predsedu rady a jeho zástupcu volí  rada nadpolovičnou väčšinou.   

5. Existencia sekcie je podmienená predložením zámeru činnosti pre nasledujúci kalendárny rok a to v stanovenom termíne. Tento zámer predkladá predseda rady sekcie správnej rade Spoločnosti. 

6. Sekcia hospodári s prostriedkami Spoločnosti vo výške podielu členských príspevkov určených pre danú sekciu a s finančnými prostriedkami, ktoré vznikli z činnosti sekcie. Podrobnosti o delení členských príspevkov určuje samostatný predpis. 

7. Sekcie si môžu vytvárať vlastné vnútorné predpisy. Tieto predpisy nemôžu byť v rozpore so stanovami alebo inými dokumentmi Spoločnosti. Vnútorné predpisy sekcie nadobúdajú účinnosť po schválení radou sekcie a po registrácii na sekretariáte Spoločnosti.  

Článok 8 – Zrušenie a zánik Spoločnosti 

1. Spoločnosť sa zrušuje 
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením, 
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení, 
c) právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní, alebo 
d) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.  

2. Na zrušenie a zánik Spoločnosti sa primerane použijú všeobecné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení o zrušení a zániku obchodných spoločností, ak Zákon neustanovuje inak. 

3. V prípade zrušenia Spoločnosti podľa bodu 1 písm. a) tohto článku zvolí valné zhromaždenie likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu Spoločnosti. Pri zrušení Spoločnosti podľa bodu 1 písm. b) a c) tohto článku vykoná likvidáciu likvidátor určený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. 

4. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z registra mimovládnych neziskových organizácií. 

5. Vysporiadanie a rozhodnutie o naložení so zostatkovým majetkom Spoločnosti prináleží správnej rade Spoločnosti. Členovia Spoločnosti sú o rozhodnutí správnej rady informovaní. 

Článok 9 – Záverečné ustanovenia 

1. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením Spoločnosti. 

2. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa použijú ustanovenia Zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 


Tieto stanovy boli schválené na valnom zhromaždení členov Spoločnosti dňa 18.mája 2022.

Prihláste svoje dielo do súťaže Záhrada, park a detail roka 2024

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up