Stanovy SZKT

V snahe o zvyšovanie kvality životného prostredia, rozširovanie odborných poznatkov a posilnenie spoločenského postavenia sa pracovníci odboru záhradná a krajinná tvorba združujú. 

I. Všeobecné ustanovenia

1. Názov združenia: „Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu“ (ďalej len Spoločnosť).

2. Spoločnosť je právnickou osobou, je nezávislou spoločenskou odbornou a umeleckou organizáciou.

3. Sídlom spoločnosti je Nitra. 

II. Ciele a úlohy Spoločnosti


1. Ciele spoločnosti sú:
a) popularizácia významu, uplatnenia a tvorby zelene v sídlach a v krajine a krajinnej tvorby,
b) profesionalizácia odborných prác vykonaných v oblasti projektovania, zakladania, údržby a ochrany sídelnej a krajinnej zelene,
c) profesionalizácia odborných prác vykonaných v oblasti krajinnej tvorby,
d) starostlivosť o teoretický a praktický odborný rast svojich členov a ostatných pracovníkov oboru,
e) ochrana profesijných záujmov členov Spoločnosti a ostatných pracovníkov oboru,
f) fiktívna spolupráca s odbornými školami pri výchove mladých odborníkov.

2. Pre dosiahnutie svojich cieľov si Spoločnosť stanovuje tieto úlohy:
a) aktívne pôsobiť na verejnosť v záujme lepšieho poznania a chápania významu zelene v životnom prostredí,
b) presadzovať záujmy oboru pri tvorbe legislatívnych a technických noriem,
c) byť základňou pre slobodnú výmenu názorov,
d) viesť svojich členov k sústavnému skvalitňovaniu práce, predovšetkým trvalým osvojovaním si progresívnych poznatkov vedy a praxe,
e) spolupracovať so štátnymi a ostatnými orgánmi a inštitúciami, ktoré majú v náplni starostlivosť o životné prostredie, krajinnú tvorbu a územné plánovanie,
f) upevňovať a rozširovať odborné styky, sprostredkovať skúsenosti popredných domácich a zahraničných odborníkov, podnikov a inštitúcií,
g) propagovať domácu záhradnú a krajinnú tvorbu v zahraničí,
h) reprezentovať Spoločnosť a odbornú verejnosť v odborných kruhoch v zahraničí a zastupovať ju v profesijne blízkych odborných organizáciách,
i) ovplyvňovať odbornú literatúru a tlač,
j) vytvárať svojim členom a ostatným pracovníkom v obore zázemie pri riešení odbornej problematiky,
k) otvárať sa iným odbornostiam a povolaniam, ktoré sa podieľajú na záhradnej a krajinnej
tvorbe a účinne s nimi spolupracovať. 

III. Členstvo v Spoločnosti


1. Členstvo v spoločnosti je riadne a čestné.

2. Riadnym členom Spoločnosti môže byť každá osoba staršia ako 18 rokov, ktorá profesionálne vykonáva niektorú z činností v obore záhradná a krajinná tvorba alebo sa štúdiom tohto oboru pripravuje na túto činnosť, alebo ktorá svoju aktívnu činnosť v obore už skončila.

3. Riadnym členom Spoločnosti môže byť každá právnická osoba, ktorá profesionálne vykonáva niektorú z činností v obore záhradná a krajinná tvorba.

4. Podmienkou prijatia za riadneho člena je (okrem podmienok hore uvedených) podanie písomnej prihlášky s nevyhnutnými osobnými údajmi.

5. Členstvo vzniká registráciou člena na sekretariáte Spoločnosti a zaplatením členského príspevku.

6. Členstvo zaniká vystúpením, vylúčením alebo úmrtím člena.

7. Vystúpenie je člen povinný oznámiť písomne sekretariátu Spoločnosti.

8. Člen môže byť vylúčený, ak porušuje stanovy Spoločnosti, ak nezaplatí v stanovenom termíne členské príspevky, alebo nie je jeho jednanie zhodné so stavovskou cťou. O vylúčení rozhoduje Správna rada Spoločnosti. Člen má právo sa proti takémuto rozhodnutiu odvolať na Valné zhromaždenie Spoločnosti. Podrobnosti týkajúce sa otázok stavovskej cti stanovuje zvláštny predpis.

9. Členom nemôže byť: politická strana alebo hnutie, štát a jeho orgán.

10. Čestným členom Spoločnosti sa môže stať fyzická osoba, ktorá sa významným spôsobom zaslúžila o rozvoj oboru záhradná a krajinná tvorba.

11. Čestného člena menuje Valné zhromaždenie Spoločnosti na návrh Správnej rady. Návrh na menovanie čestného člena môže písomne predložiť správnej rade každý člen spoločnosti.

12. Čestné členstvo zaniká odmietnutím alebo úmrtím. 

IV. Práva a povinnosti členov


1. Členovia majú právo:
a) zúčastňovať sa na akciách poriadaných Spoločnosťou,
b) podávať návrhy na činnosť Spoločnosti a vyjadrovať sa ku všetkým otázkam činnosti spoločnosti,
c) byť riadne informovaní o činnosti Spoločnosti,
d) byť delegovaní na zasadnutia, konferencie, zjazdy, kongresy a pod. podľa rozhodnutia orgánov Spoločnosti,
e) primerane využívať prostriedky a zariadenia vo vlastníctve alebo využívaní Spoločnosti,
f) voliť a byť zvolený do orgánov Spoločnosti,
g) spolurozhodovať o činnosti Spoločnosti v zmysle stanov Spoločnosti,
h) podieľať sa primerane na výhodách a prínosoch, ktoré vyplývajú z činnosti Spoločnosti.

2. Riadni členovia majú povinnosti:
a) dodržiavať stanovy, vnútorný poriadok a rozhodnutia orgánov Spoločnosti,
b) platiť členské príspevky v stanovenej výške a termíne,
c) jednať v súlade so stavovskou cťou.

3. Čestní členovia majú povinnosti v zmysle ustanovenia bodu 2a, ak vykonávajú niektorú z volených funkcií v orgánoch Spoločnosti.

4. Členovia nesmú poškodzovať záujmy a dobré meno Spoločnosti. 

V. Orgány Spoločnosti


Orgány Spoločnosti sú: Valné zhromaždenie, Správna rada a Revízna komisia. Výkonnou zložkou je sekretariát Spoločnosti.

Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Je to zhromaždenie všetkých členov Spoločnosti.

2. Valné zhromaždenie zvoláva:
a) Správna z vlastnej iniciatívy, najmenej raz za 2 roky,
b) Správna rada na písomnú žiadosť aspoň jednej pätiny členov, najneskoršie do troch mesiacov od doručenia žiadosti sekretariátu Spoločnosti.,
c) predseda alebo podpredseda, ak klesne počet členov Správnej rady a Revíznej komisie pod polovicu.

3. Valné zhromaždenie sa uznáša nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, Uznesenie o zrušení Spoločnosti prijíma Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.

4.Valnému zhromaždeniu prináleží:
a) schvaľovať, meniť a rušiť stanovy a ďalšie základné dokumenty Spoločnosti,
b) prijímať rozhodnutia o zásadných otázkach činnosti Spoločnosti, poprípade o zrušení Spoločnosti,
c) voliť a odvolávať Správnu radu a Revíznu komisiu,
d) prejednávať správy Správnej rady a Revíznej komisie,
e) jednať a rozhodovať o návrhoch predložených Valnému zhromaždeniu,
f) rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiu Správnej rady Spoločnosti,
g) určovať výšku a termín splatnosti členských príspevkov,
h) schvaľovať návrhy a menovať čestných členov Spoločnosti.

5. Uznesenie Valného zhromaždenia je záväzné pre všetkých členov a orgány Spoločnosti.

Správna rada
6. Správna rada riadi činnosť Spoločnosti v dobe medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia.

7. Správna rada má 9 volených členov. Skladá sa z predsedu, podpredsedu a členov Správnej rady.

8. Štatutárnymi zástupcami Spoločnosti sú predseda a podpredseda Správnej rady. Ostatní členovia Správnej rady jednajú v zastúpení Spoločnosti s orgánmi vlády a verejnej správy, s inštitúciami a organizáciami v prípade, že sú poverení Valným zhromaždením alebo Správnou radou Spoločnosti.

9. Správnu radu zvoláva podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne predseda a podpredseda.

10. Správna rada je volená na štyri roky.

11. Správnej rade prináleží:
a) zvolávať Valné zhromaždenie Spoločnosti,
b) hospodáriť s prostriedkami Spoločnosti,
c) podľa potreby zostavovať pracovné komisie a usmerňovať ich prácu,
d) usmerňovať činnosť sekcií,
e) podávať a sprostredkovať návrhy na menovanie čestných členov Spoločnosti a iné návrhy Valnému zhromaždeniu Spoločnosti,
f) rozhodovať o vylúčení členov,
g) delegovať členov Spoločnosti na zasadnutia, konferencie, zjazdy a pod.

12. Správna rada zaisťuje činnosti spojené s administratívou a hospodárením Spoločnosti v nevyhnutnom rozsahu za náhradu.

Revízna komisia
13. Revízna komisia Spoločnosti je kontrolným orgánom Spoločnosti a má 3 volené členy. Zo svojej činnosti sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu.

14. Revíznej komisii prináleží:
a) vykonávať trvalý dozor nad hospodárením s prostriedkami Spoločnosti,
b) pravidelne kontrolovať činnosť orgánov a sekretariátu Spoločnosti v duchu stanov a uznesení orgánov Spoločnosti,
c) požadovať okamžité a úplné odstránenie nedostatku v hospodárení alebo jednaní orgánov Spoločnosti a sekcií
d) okamžite informovať Správnu radu Spoločnosti o zistených nedostatkoch v hospodárení s prostriedkami spoločnosti alebo jednaní sekcií a ich orgánov,
e) pravidelne informovať Valné zhromaždenie Spoločnosti o prevádzaných kontrolách a prípadných nedostatkoch v hospodárení s prostriedkami Spoločnosti alebo o jednaniach orgánov Spoločnosti alebo sekcií.

15. Členovia Revíznej komisie majú právo zúčastniť sa jednaní orgánov Spoločnosti a sekcií. Členovia Revíznej komisie majú prístup ku všetkým dokumentom, týkajúcich sa hospodárenia s prostriedkami Spoločnosti alebo jednania orgánov a sekcií. 

VI. Zaistenie činnosti Spoločnosti


1. Základným prostriedkom pre zaisťovanie činnosti Spoločnosti je hmotný a nehmotný majetok Spoločnosti. Majetok Spoločnosti tvoria:
a) členské príspevky,
b) subvencie a dotácie,
c) zisky z vlastného majetku a príjmy z akcií poriadaných Spoločnosťou,
d) dary
e) hmotný a nehmotný majetok, nadobudnutý z prostriedkov Spoločnosti.

2.Pravidlá pre hospodárenie s majetkom Spoločnosti určuje zvláštny predpis.

3. Sekretariát Spoločnosti je základným informačným a organizačným centrom Spoločnosti. Sekretariát Spoločnosti tvorí tajomník a hospodár.

4. Tajomník zodpovedá za:
a) riadnu evidenciu členskej základne,
b) včasné a úplné informovanie členov Spoločnosti a Správnej rady v rozsahu stanovenom Správnou radou,
c) riadne vedenie evidencie majetku Spoločnosti (okrem finančných prostriedkov),
d) vykonávanie ďalších administratívnych činností v rozsahu stanovenom Správnou radou Spoločnosti.

5.Hospodár zodpovedá za:
a) riadne vedenie evidencie hospodárenia Spoločnosti,
b) vykonávanie finančných operácií v zmysle ustanovenia vnútorných predpisov Spoločnosti a v rozsahu poverenia Správnou radou Spoločnosti. Pritom je povinný dbať na dodržiavanie ustanovení všeobecne záväzných predpisov,
c) hospodár je povinný okamžite upozorniť Správnu radu na všetky závažné skutočnosti, súvisiace s hospodárením Spoločnosti. 

VII. Sekcia Spoločnosti


1. Členovia Spoločnosti sa môžu združovať do sekcií podľa užších odborných záujmov, podľa územnej pôsobnosti alebo iných záujmov.

2. Sekcie nemajú právnu subjektivitu.

3. Sekcia vzniká registráciou uznesenia členskej základne sekcie o ustanovení sekcie na sekretariáte Spoločnosti.

4. Existencia sekcie je podmienená predložením zámeru činnosti pre nasledujúci kalendárny rok a to v stanovenom termíne. Tento zámer predkladá vedenie sekcie Správnej rade Spoločnosti.

5. Sekcia hospodári s prostriedkami Spoločnosti, vo výške podielu členských príspevkov určených pre danú sekciu a finančnými prostriedkami, ktoré vznikli z činnosti sekcie. Podrobnosti o delení členských príspevkov určuje zvláštny predpis.

6. Sekcie si môžu vytvárať vlastné vnútorné predpisy. Tieto predpisy nemôžu byť v rozpore so stanovami alebo inými dokumentmi Spoločnosti. Vnútorné predpisy sekcie nadobúdajú účinnosť najskoršie po schválení základňou sekcie a po registrácii na sekretariáte Spoločnosti. 

VIII. Zánik Spoločnosti


1. Spoločnosť zaniká uznesením Valného zhromaždenia Spoločnosti o zrušení.

2. Valné zhromaždenie zvolí v takom prípade likvidačnú komisiu, ktorá zaistí súpis majetku, pohľadávok a dlhov Spoločnosti a navrhne Správnej rade najvýhodnejšiu formu majetkového vysporiadania.

3. Vysporiadanie a rozhodnutie o naložení so zostatkovým majetkom Spoločnosti prináleží Správnej rade spoločnosti. Členovia Spoločnosti sú o rozhodnutí Správnej rady informovaní.

4. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňoch ich schválenia ustanovujúcim Valným zhromaždením Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu.

Pozrite si fotografie z rôznych podujatí organizovaných SZKT.

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up